Проектиране

Ние предлагаме проектиране на зелени площи, като подходът е строго индивидуален. Етапът на проектиране е процес, в който основна роля има комуникацията между проектанта и клиента. Тук се залагат общите принципи, функциалността и търсената стилистиката на проекта. Именно поради това ние подхождаме изключително внимателно и последователно към този процес.

Етапите на проектиране биха могли да се систематизират по следния ред:

1. Заснемане на терена
2. Изготвяне на задание за проектиране
3. Изготвяне на идейна скица и обсъждане с клиента
4. Изготвяне на дендрологичен проект
5. Изготвяне на проект за Вертикално планиране
6. Изготвяне на Трасировъчен проект
7. Изготвяне на Посадъчна схема
8. Изготвяне на проект за автоматизирана поливна система

Важно е да се отбележи, че при разработването на проект за паркоустройство и благоустройство на нови инвестиционни проекти – ние изпълняваме и всички процедури по съгласуване със съответните компетентни инстанции